2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dareشما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟